شرایط مشترک برای ورق آلومینیوم

- Oct 18, 2017-

صفحه آلومینیوم PS (همچنین به عنوان بر روی صفحه نمایش روی صفحه کاغذ چاپ، ورق کاغذ شناخته می شود):

یعنی، پشت الگوی چاپ 025 یا 03 ضخامت ورق آلومینیومی است.
 
آینه آلومینیوم: اشاره به نورد و نورد، پرداخت و روش های دیگر برای مقابله با،

به طوری که سطح صفحه اثر آینه صفحه آلومینیوم است.
 
آلومینیوم برجسته و می توان گفت بشقاب آلومینیومی برجسته شده است در آلومینیوم بر اساس،

پس از پردازش نورد و بر روی سطح برای ایجاد الگوهای مختلف محصولات آلومینیوم،

به طور گسترده استفاده می شود، عمدتا در بسته بندی، ساختمان ها، دیوار و غیره استفاده می شود.