ALUMINIUM TREAD BRITE

- Sep 15, 2017-

Brite آلومینیوم خدمات طیف گسترده ای از استفاده از معماری و صنعتی.

آلومینیوم آجری آلومینیومی داخلی یا بیرونی ورقه های روشن، در یک دسته بندی گسترده ارائه شده است

از اندازه گیری ها و اندازه ها، همیشه منجر به کیفیت محصول نهایی می شود.

ALUMINUM TREAD BRITE.jpg