آلومینیوم کاربردی صفحات

- Nov 10, 2017-

پلیت در برنامه های کاربردی سنگین مانند کسانی که در هوافضا یافت می شوند،

تولید نظامی و حمل و نقل. ورق آلومینیومی، به شکل ماشینکاری

پوسته های جت و مخازن سوخت فضایی را تشکیل می دهد. این برای مخازن ذخیره سازی در بسیاری از صنایع استفاده می شود،

بخشی از آن است که بعضی از آلومینیوم های آلومینیومی در دمای سوپراستول سخت تر می شوند. این ویژگی

به ویژه در نگهداری مواد سرد (بسیار کم دما) مفید است. پلیت نیز استفاده می شود

ساخت بخش های ساختاری برای ریل ها و کشتی ها، و همچنین زره ها برای وسایل نقلیه نظامی.