ورق آلومینیوم در ساخت تانکر استفاده می شود

- Sep 30, 2017-

در سال های اخیر، ماشین تانک آلومینیوم یک حرکت خاص از توسعه را نشان می دهد.

بخش داخلی شرکت های اصلاح شده برای پذیرش مواد آلومینیوم آلومینیوم،

مدل های مختلف و مخلوط آلیاژ آلومینیومی USES متفاوت است
مدل Car.Modified از جمله استفاده از مخزن آلومینیوم دوچرخه شاسی دوم،

نیمی و کامل نیمه آلومینیومی آویزان ماشین مخزن، و غیره نرم افزار اصلی پوشش کامیون های tanker،

تانکر، کامیون مایع کامیون و کامیون مواد کامیون حمل و نقل مدل، و غیره

اگر چه تعداد ماشین تانک آلومینیومی به بازار نیز زیاد نیست،

اما پیش از موعد به پذیرش کاربر، برخی از شرکت ها نیز خارجی

سفارشات مشتری مشتری. از وضعیت تقاضای خودرو در حال حاضر مخزن، مخزن آلیاژ آلومینیوم

ماشین به تدریج پذیرفته شده و توسط کاربران به رسمیت شناخته شده است،