ورق آلومینیوم در ساخت تانکر استفاده می شود

- Sep 29, 2017-

در سال های اخیر ، ماشین تانک آلومینیوم یک حرکت خاص از توسعه را نشان می دهد.

بخش داخلی شرکت های اصلاح شده برای پذیرش مواد آلومینیوم آلومینیوم،

مدل های مختلف و مخلوط آلیاژ آلومینیومی USES متفاوت است
مدل Car.Modified از جمله استفاده از مخزن آلومینیوم دوچرخه شاسی دوم،

نیمی و کامل نیمه آلومینیومی آویزان ماشین مخزن، و غیره نرم افزار اصلی پوشش کامیون های tanker،

تانکر، کامیون مایع کامیون و کامیون مواد کامیون حمل و نقل مدل، و غیره