آلومینیوم 6061 برای خودرو

- Aug 30, 2017-

با توسعه مداوم اقتصاد چین، ماشین تبدیل به یک خانوار شده است  

باید وسیله حمل و نقل داشته باشد، صنعت خودرو نیز نشانه های شدید نشان داده است

توسعه. صنعت خودرو در مورد حفاظت از محیط زیست و الزامات سبک وزن

همچنین افزایش می یابد، 6000 صفحه آلیاژ آلومینیوم سری با عملکرد خوب و اثر از دست دادن وزن،

تبدیل شده است به طور گسترده استفاده می شود مواد سبک وزن خودرو بدن.

ورق آلومینیوم 6061 عملکرد خوب تشکیل دهنده و عملکرد سخت شدن را پوشش می دهد که به طور گسترده ای است

مورد استفاده در مواد ویژه مانند پوشش موتور، درب، درب تنه، پوشش سقف و پوشش بدن خودرو (به ویژه صفحه بیرونی).

6061 Aluminum Plate for automotive.jpg