ورق آلومینیوم آینه

- Sep 16, 2017-

Theورق آلومینیوم آینهاستفاده به عنوان مواد بازتابنده در روشنایی است،

سطح آینه تا حد زیادی بهبود بهره وری روشن چراغ، نتیجه

صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار.ورق آلومینیوم آینهمعمولا استفاده می شود در

تجاری، مانند روشنایی: چراغ پنجره مشبک تونل چراغ چراغ ضد انفجار، و غیره.

که در آن نیاز به بسیاری از مناطق انرژی مصرف مواد بازتابنده آلومینیوم آینه،

تا حد زیادی کاهش مصرف انرژی، صرفه جویی در هزینه و گسترش زندگی خدمات محصولات،

که بهترین انتخاب است.