آلومینیوم آینه

- Sep 07, 2017-

آلومینیوم آینه توضیحات
ورق های آلومینیوم آینه ورق آلومینیوم در اثر آینه گرفتن توسط نورد هستند،

سنگ زنی و روش های گوناگونی است. معمولا خارج نورد ورق آلومینیوم آینه است

برای تولید رول مواد و یا ورق.

Aluminum mirror.jpg