رده بندی آلومینیوم

- Oct 25, 2017-

آلومینیوم می تواند بسته به عناصر فلزی حاوی آلومینیوم باشد

آلومینیوم را می توان به 9 طبقه تقسیم کرد:


اول، سری 1000 نشان دهنده 1050، 1060، 1070 است. 1000 سری آلومینیوم است

همچنین به عنوان آلومینیوم خالص شناخته می شود
 
سوم، 3000 نماینده سری آلومینیوم 3003 3A21. همچنین به عنوان شناخته شده است

زنگ زدگی آلومینیوم 3000 سری فرآیند تولید آلومینیوم برجسته تر است.
 
پنجم، سری 5000 شامل 5052، 5005، 5083، سری 5A05 می باشد.
 
شش سری 6000 دو عنصر اصلی شامل منیزیم و سیلیکون را نشان می دهد.

آن را بر روی 4000 سری و 5000 مزایای سری متمرکز شده است، 6061 سرد تمام شده است

محصولات آلومینیوم ساخته شده.
 
هشت سری 8000 بیشتر برای سری 8011 استفاده می شود.