مزایای استفاده از پوشش داده شده برنامه فویل کربن در باتری های لیتیوم یون

- Mar 22, 2017-

1. مهار قطبی سلول، کاهش اثر حرارتی، بهبود performanceratio؛

2. مقاومت داخلی کمتر و پویا افزایش مقاومت داخلی قابل توجهی کاهش می چرخه.

3. بهبود ثبات، افزایش عمر چرخه باتری.

4. مواد فعال و جمع آوری چسبندگی و کاهش تولید هزینه های.

5. حفاظت از کلکتور از خوردگی الکترولیتی؛

6. بهبود فسفات آهن لیتیم، تیتانات مواد عملکرد پردازش.