سری 5000 آلیاژ آلومینیوم

- Oct 24, 2017-

5005: استفاده به عنوان رهبر ارکستر، ظروف پخت و پز، داشبورد، مسکن و معماری تر و تمیز.

فیلم آنودایز روشن تر از فیلم اکسید در آلیاژ 3003 و 6063 با رنگ های هماهنگ.

5052: این آلیاژ خوبی تشکیل خواص، مقاومت در برابر خوردگی است، می شود شمع، استحکام خستگی

و متوسط قدرت استاتیک برای ساخت مخازن سوخت هواپیما خطوط لوله و وسایل نقلیه حمل و نقل

کشتی قطعات فلز ابزار چراغ براکت و پرچ شده، به مقصد.